Synagoga Wilker Shul przy ulicy Zachodniej - przypisy

Jacek Walicki 

Str. 65

[1] Później nosiła również numery 274d i 2746, co wynikało z braku księgi hipotecznej do połowy lat 30. XX w. Por. niżej.

[2] K. Stefański, Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta, Łódź 1995, s. 53.

[3] Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski-Wydział Budowlany (dalej: RGP-Bud.) 9658, nlb.

[4] Jak ustalił dr Maciej Janik     z APŁ, taki sposób kupna-sprzedaży nieruchomości był częsty jeszcze w latach 60. i 70. XIX w.

[5] Archiwum Sądu Rejonowego w Łodzi (dalej: ASRŁ), Wydział (dalej: Wydz.) XX Ksiąg Wieczystych (dalej: KW), rep. 6605, Zb. dok., dok. nr 4.

[6] APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb; K. Stefański    , Architektura..., s. 53.

[7] K. Stefański    , Architektura..., s. 53.

[8] APŁ, Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ) 7143, k. 118-118v, 119-119v.

[9] APŁ, AmŁ 7152, nlb.

[10] APŁ, AmŁ 7152, nlb.

[11] APŁ, AmŁ 7152, nlb.

[12] APŁ, AmŁ 7152, nlb.

[13] APŁ, AmŁ 7161, nlb.; APŁ, AmŁ 7166, nlb.

[14] P. Spodenkiewicz    , Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódź 1998, s. 72.

[15] K. Stefański    , Architektura..., s. 55.

[16] APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb.

[17] D. Dobranicki    i D. Prussak    występują jako właściciele nieruchomości synagogi również w innych dokumentach związanych z przebudową, np. w Zobowiązaniu do prowadzenia prac budowlanych na nieruchomości przy ul. Zachodniej 56 zgodnie z przepisami, APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb.

[18] APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb.

[19] APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb.

[20] K. Stefański    , Architektura..., s. 135.

[21] APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb.

[22] Por.: APŁ, Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska (dalej: ŁGWŻ) 101, s. 3-4; APŁ, ŁGWŻ 12, s. 12-13; APŁ, ŁGWŻ 206, s. 12.

[23] APŁ, AmŁ 16222, nlb.

[24] APŁ, RGP-Bud. 9658, nlb. 

[25] ASRŁ, Wydz. XX KW, rep. 6605, Zb. dok., dok. nr 3.

[26] Ibidem.

[27] ASRŁ, Wydz. XX KW, rep. 6605, Zb. dok., dok. nr 2; APŁ, AmŁ 22934, k. 103, 106. 

[28] ASRŁ, Wydz. XX KW, rep. 6605.

[29] ASRŁ, Wydz. XX KW, rep. 6605, Zb. dok., dok. nr 7.

[30] ASRŁ, Wydz. XX KW, rep. 6605.

[31] S. Huberband    , The Destruction of the Synagogues in Lodz, [w:] Lodz Ghetto. Inside a Community under Siege, ed. by A. Adelson    , R. Lapides    , New York 1989, s. 69; tłum. polskie – J. W.

[32] Ibidem, s. 70.

[33] Ibidem, s. 71.